Vaikuta
Se varmin tapa suunnitella ja johtaa vaikuttavampia hankintoja.
Lue lisää

VAIKUTA – HANKINTOJEN SUUNNITTELU- JA JOHTAMISTYÖKALU

Työkalu helpottamaan vaikuttavampien julkisten ja yksityisten hankintojen suunnittelua ja johtamista.

Hankintojen johtaminen

Vaikuta –työkalun sisältämä johtamisosio mahdollistaa hankintojen konkreettisen johtamisen. Johtaminen saadaan suunnattua niihin tekijöihin, jotka edistävät tuottavuutta, synnyttävät säästöjä ja johtavat tavoiteltuihin vaikutuksiin.

Hankintojen johtamisessa tarvittava tilannenäkymä muodostuu reaaliaikaisesti ja automaattisesti eikä erillistä tiedon keruuta raportointia varten tarvita.

Tutkittu prosessi

Vaikuta –työkalun sisältämä hankintojen suunnitteluprosessi on kehitetty tutkimuksen ja käytännön kokemusten perusteella. Se sisältää tarvittavat vaiheet onnistuneen hankinnan suunnittelemiseksi.

Vaikuttavampi hankinta

Vaikuta-työkalulla tehdyllä onnistuneella hankinnan suunnittelulla saavutetaan todistetusti huomattavia hyötyjä niin taloudellisesti kuin laadullisesti.

Systemaattinen menettely

Vaikuta-työkalun hankinnan suunnittelun menettelyt ovat testattuja ja systemaattisia. Ne sisältävät tarvittavat menettelyohjeet, joita voidaan hyödyntää organisaation laatutyössä ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Tiimityöskentely

Vaikuta-työkalun avulla hankinnan suunnitteluun voi osallistua useampi ihminen vuorovaikutteisesti.

Parhaat käytännöt levitykseen

Vaikuta-työkalu mahdollistaa muiden organisaatioiden parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen ja omien tulosten jakamisen.

Helppokäyttöinen

Vaikuta-työkalu on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja ohjaa käyttäjäänsä tekemään oikeat asiat oikeassa järjestyksessä.

Käyttäjiämme

Vaikuta-työkalua hyödynnetään TUKEFIN ja SOTEFIN ryhmähankkeissa, valtakunnallisissa innovatiivisten hankintojen valmennusohjelmissa ja organisaatiokohtaisissa valmennuksissa. Lisäksi työkalu on aktiivisessa käytössä useissa hankintayksiköissä ja yrityksissä.

Hankintojen suunnittelu

Hankintasuunnittelun vaiheet.

 • Hankinnan merkittävyys

  Merkittävyyden arviointi luo painopisteet hankinnan jatkosuunnittelulle. Hankinnan merkittävyyden perusteella painotetaan suunnitteluprosessin eri vaiheita parhaan tuottavuuden aikaansaamiseksi.

 • Hankinnan toteutusmuodon valinta

  Toteutusmuodon valinta määrittää tilaajan ja palveluntuottajan keskinäisen riskien jaon ja sen hallinnan. Toteutusmuoto pitää valita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kaikki vaihtoehdot ovat vielä toteutettavissa.

 • Hankinnan tavoitteiden suunnittelu

  Tavoitteet luovat perustan ja tahtotilan onnistuneelle hankinnalle. Tavoitteiden pohjalta suunnitellaan hankinnan kilpailuttamisen tapa ja kannustemuodot.

 • Hankinnan kelpoisuusehtojen suunnittelu

  Kelpoisuusehdoilla varmistetaan hankinnalle soveltuvat tarjoajat tarjousvertailuun. Kelpoisuus- ehdoilla voidaan rajoittaa esimerkiksi neuvottelu- menettelyyn osallistuvia tarjoajia.

 • Hankintamenettelyn valinta

  Menettelyn valinta määrittää puitteet hankinnan tekemiselle ja prosessille. Esimerkiksi neuvottelua sisältävissä hankintamenettelyissä, kuten innovaatiokumppanuudessa, on hankinnan kulku kuvattu laissa.

 • Hankinnan vertailuperusteiden suunnittelu

  Vertailuperusteet määrittää kriteerit tarjousten vertailemiseksi ja parhaan tarjoajan valitsemiseksi. Vertailuperusteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; lupaus-, suunnitelma- ja näyttöpohjaiset. Niiden käytön soveltuvuus riippuu hankinnan tavoitteista.

 • Sopimuskannusteiden suunnittelu

  Kannusteilla varmistetaan sopimuksen mukainen toiminta ja edistetään hankinnan tavoitteiden toteutumista. Sopimuskannusteita ovat erilaiset rahalliset bonukset ja sanktiot sekä muu hyöty kuten sopimuksen jatko-optio.

 • Vertailuperusteiden painoarvojen ja sopimuskan- nusteiden mitoitus

  Mitoituksella varmistetaan vertailuperusteiden painoarvojen järkevyys sekä kannusteiden oikea taso. Oikein tehty mitoitus varmistaa hankinnan kokonaistaloudellisuuden toteutumisen ja estää samalla nk. tarjouspelin.

Asiantuntijamme

Vuosien ammattitaito hankintakäytännöistä ja -suunnittelusta

Ilpo Virtanen

Diplomi-insinööri

Puh. 0400 478 947
etunimi.sukunimi@innokonseptit.fi

Jukka Yliherva

Tekniikan tohtori

Puh. 0400 291 874
etunimi.sukunimi@innokonseptit.fi

Ota yhteyttä